Rodičovský príspevok

Súkromné zariadenie Detské centrum PANDA nespadá do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR, preto zamestnaná matka dieťaťa do 3 rokov veku má možnosť čerpať štátom poskytovaný príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280,- eur mesačne.

Pri umiestnení dieťaťa do Jaslí Panda môže rodič o tento príspevok požiadať príslušný obvodný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti v zmysle zákona 561/2008 z.z.

Rodič výdavky vynaložené na opateru dieťaťa dokladuje potvrdením o úhrade, ktoré vystavuje zariadenie jaslí, kde je dieťa umiestnené. Príslušný úrad uhrádza rodičovi, prípadne zákonnému zástupcovi dieťaťa príspevok mesačne.

Rodič pre príslušný úrad predkladá:

vyplnenú žiadosť rodný list dieťaťa zmluvu medzi rodičom a zariadením jaslí Radi Vám osobne poskytneme bližšie informácie.